top of page

Veileder samhandlingskonsultasjoner

Dette forslaget er laget som en overordnet guide for forberedelse til og gjennomføring av samhandlingsmøter. Det bygger først og fremst på Helsedirektoratets høringsutkast hvor det bl.a står: 

 • Målsetningen for pasientforløpet er å bidra til økt fokus på livskvalitet og mestring, og bidra til:
  1) Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  2) Et likeverdig utredningstilbud uavhengig av bosted
  3) Unngå unødvendig ventetid – at pasienter i pasientforløp kommer raskere i gang med målrettede tiltak
  4) Koordinerte tjenester og bedre støtte/veiledning til fastleger og annet personell som følger opp pasientene

 • Plan for oppfølging og behandling bør inneholde:
  1) Hva pasienten opplever som hovedproblemer
  2) Mål for behandling/oppfølging
  3) Tiltak, inkludert beskrivelse av ansvarsplassering og tidsangivelse.

 • Den tverrfaglige smerteklinikken har ansvar for koordinering og gjennomføring av samhandlingsmøter. Ansvar for eventuelle oppfølgingstiltak avklares.

bottom of page