top of page
Oransje skygge

Før samhandlingsmøtet

1. Gjennomføre utredning og diskutere mulige tiltak i plan for oppfølging.

a) Informere pasient om forløp og samhandlingsmøter

b) Den enkelte behandler gjennomfører sin utredning og dokumenterer en oppsummering som kan inngå i første del av plan for oppfølging og behandling. I denne inngår:

  1. Status

  2. Hva er viktig for pasient på kort og lang sikt 

  3. Pågående tiltak.

c) Den enkelte behandler foreslår tiltak som kan inngå i plan for oppfølging og behandling

2. Plan for oppfølging og behandling; utarbeidelse og distribusjon.

 

a) En ansvarlig fra Smertesenteret samler de foreslåtte tiltakene og skriver et første utkast til samlet plan for oppfølging og behandling.

b) Forslaget kan ENTEN distribueres i forkant av samhandlingsmøtet til samtlige som skal delta på møtet ELLER ferdigstilles på samhandlingsmøtet før distribusjon.

3. Avklar pasientens ønsker om samhandlingsmøtet:

a) Hvem pasienten ønsker å ha med på møtet (behandler kan foreslå). Sikre kontaktinformasjon på alle aktuelle.

b) Hvor pasienten ønsker å være (for seg selv/ på Smertesenteret/ hos fastlegen, annet).

c) Avklar hvem som deltar på hele eller kun deler av møtet (f.eks NAV)

d) Avklar hvem som skal lede møtet (vanligvis Smertesenteret, pasienten spørres om hen har noen ønsker)

4. Informere samtlige aktører om hensikt med samhandlingsmøtet

bottom of page