top of page

Norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte

NOKSmerte

Formål

Norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte (NOKSmerte) har som hovedmål å redusere uønsket variasjon og forbedre kvalitet i utredning og behandling av pasienter som er gitt rett til helsehjelp ved tverrfaglige smertesentre.

Kvalitetsdimensjonene ved utredning og behandling kartlegges ved å beskrive pasientens symptombilde, dokumentere hvilken tilhørende utredning og behandling pasientene tilbys/mottar, samt vurdere nytten av mottatt tjeneste. Dette er beskrevet nærmere i en detaljert brukermanual.

Informasjonsskriv pasienter

NOKSmerte er et samtykkebasert register. All inklusjon baseres på informerte, uttrykkelige og frivillige samtykker fra pasientene, basert på informasjonsskriv som beskriver NOKSmerte (jfr Lov om behandling av personopplysninger § 8 og 9). Samtykke avgis med elektronisk signering i helsenorge.no. Du mottar lenke på sms.

Lenke til informasjonsskriv og samtykke finner du HER

Spørreskjema NOKSmerte

Alle pasienter med langvarig smerte som har fått rett til helsehjelp ved tverrfaglig smertesenter, vil få tilsendt elektroniske spørreskjema som beskriver demografiske forhold, aktivitetsnivå og symptomer i forkant av første polikliniske konsultasjon (baseline), samt 12 måneder etter pasienten er avsluttet ved smertesenteret/-klinikken (oppfølging). Spørsmålene som behandlerne ønsker svar på finner du i dette skjemaet.

Mann signering
Penn og mapper

Årsrapporter og dokumenter

Det var totalt fem smerteklinikker/-sentre som registrerte i NOKSmerte i 2022: St Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Førde og Akershus Universitetssykehus. Registeret innhenter dermed data fra alle helseregionene i landet. Årsrapporter fra de tre siste år kan lastes ned fra lenkene under.

Årsrapport for 2023 finner du HER

Årsrapport for 2022 finner du HER
 

Årsrapport for 2021 finner du HER

Årsrapport for 2020 finner du HER

bottom of page