top of page
Oransje skygge

Mal for plan for oppfølging og behandling

Hva er viktig for pasienten? Kortfattet oppsummering og konkretisering av hva som er viktig for pasienten på kort og lang sikt.

Status: Oppsummering av pasientens situasjon basert på utredningen, inkludert pasientens egen forståelse av situasjon, samt behov og tilgang på ressurser fra pasientens side.

Pågående tiltak: Spesifisering av nåværende tjenester, behandlinger og støttetiltak.

Framtidige tiltak: For hvert tiltak skal det stå: 

1) Område det omhandler (for eksempel for å oppnå noe pasienten ønsker, bedre funksjon, lindre plager og ubehag) 

2) Hva det foreslåtte tiltaket består i og hvordan det kan gjennomføres 

3) En kort begrunnelse for tiltaket inkludert hvordan det er koblet til «hva er viktig for pasienten» for å sikre forståelse

4) Hvem som skal utføre, følge opp og/eller evaluere tiltaket 

5) Tidsplan for når tiltaket skal iverksettes og evalueres/ følges opp, samt tidsangivelse/ frist om aktuelt.

Tiltak 1: STIKKORD OM HVA TILTAKET HANDLER OM

  1. Område:

  2. Beskrivelse tiltak:

  3. Kort begrunnelse for tiltaket: 

  4. Hvem utfører, følger opp og evaluerer tiltaket:

  5. Tidsangivelse/frist:

bottom of page