top of page

Langvarige smerter får eget pakkeforløp


Som et ledd i Helsedirektoratets oppdrag med å utarbeide pakkeforløp for ulike pasientgrupper har turen nå kommet til langvarige smerter og muskel- og skjelettsmerter av uklar årsak. Høsten 2020 er det dannet en ekspertgruppe bestående av fagpersoner innen ulike disipliner og brukerrepresentanter som i fellesskap skal gi råd og utarbeide forslag til utvikling og implementering av pakkeforløpet. Samarbeidet mellom førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste står sentralt i et pakkeforløp, og fagpersoner fra tverrfaglige smertesentre er derfor sterkt representert i ekspertgruppen sammen med fastleger og behandlere fra primærhelsetjenesten.


Helsedirektoratets overordnede føringer legger til grunn at nye pakkeforløp skal tilstrebe å gi et mest mulig ensartet tilbud som er relativt avgrenset og lite omfattende, men som har fokus på å sikre et sammenhengende pasientforløp og øke brukermedvirkning i helsetjenesten. I praksis betyr dette at pakkeforløpet skal skape trygghet og forutsigbarhet for pasienten knyttet til ventetider, forløpstider, når i forløpet ulike aktiviteter skal utføres og hvem som har ansvaret for utførelse og oppfølging av aktivitetene. I tillegg legges det stor vekt på at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner eller beslutninger som angår deres problem.


Sentrale spørsmål i prosessen tar for seg de overordnede rammene for pakkeforløpet knyttet til hvor det begynner og slutter, hvem som skal inkluderes i pakkeforløpet og hvordan ansvaret for de ulike leddene i forløpet fordeles for best mulig å møte pasientgruppens behov.


Dette anses som et viktig steg i riktig retning for en stor og sammensatt pasientgruppe som ofte opplever å bli kasteballer i helsevesenet- Det er en målsetning at et godt utarbeidet pakkeforløp skal kunne gi en tydeligere avklaring av og forpliktelse til samarbeid mellom de ulike leddene i helsetjenesten rundt disse pasientene.


Ekspertgruppen hadde sitt første møte i desember og fortsetter sitt arbeid med mål om å ferdigstille pakkeforløpet i løpet av 2021.


Comentários


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page