top of page

Et nytt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander skal bidra til likeverdige helsetjenester for denne pasientgruppen, med mål om god kvalitet og å redusere variasjon i praksis. Med sammensatte smertetilstander mener vi både langvarige smerter der det er tilkommet faktorer som kan opprettholde plagene, større kompleksitet i symptomer og plager samt alvorlige akutte og kreftrelaterte smertetilstander. Smertene kan være grunnet kjente forhold eller uten kjent bakenforliggende årsak. Pasienter med sammensatte smertetilstander kan i noen tilfeller ha behov for en særegen håndtering og behandling ved tverrfaglig smerteklinikk på sykehus.

Nettverkets viktigste oppgave er å spre kompetanse ved å bistå til at eksisterende og ny kunnskap fra forskning og kvalitetsregistre blir tatt i bruk i aller regioner.

Et oppdrag ble opprinnelig formulert fra HOD i 2020: «Helse Midt/Vest/Nord/Sør-Øst RHF skal videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med langvarige smertetilstander med uklar årsak, i samarbeid med øvrige regionale helseforetak og aktuelle fagmiljøer. Helse Midt-Norge RHF skal koordinere arbeidet.»

Det nyopprettede nettverket vil videreføre dette arbeidet og vil ha følgende hovedoppgaver:

·            lede et Nasjonalt kvalitetsregister for smerteklinikker (dette finansieres av annen instans)

·            bistå eiere og nasjonale helsemyndigheter til å avklare faglige spørsmål. Dette gjelder særlig utfordringer omkring opioider og andre vanedannende medikamenter

·            bidra i utvikling av ikke-medikamentelle og ikke-invasive behandlingsopplegg

·            lede et «Smerteklinikk-nettverk» gjennom et RHF-oppnevnt interregionalt arbeidsutvalg for alle offentlige smerteklinikker i Norge i henhold til ovennevnte HOD-oppdrag

·            holde hjemmesiden smertenettverk.no oppdatert med fagstoff og nyheter

·            utvikle et samarbeid med kommunehelsetjenesten, som beskrevet i "Nasjonalt pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander»

·            samarbeide med regionale forskergrupper som jobber med aktuelle prosjektComments


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page