top of page

Sammenligning av gruppebehandling for økt mestring av langvarig smerte


I februar 2020 startet MUST-studien opp med de første inkluderte pasientene fordelt på ni behandlingsgrupper i Bergen, Oslo og Trondheim. Fem av åtte uker ble gjennomført før Koronakrisen inntraff og satte en midlertidig stopper for studien. Samtidig har terapeutene fått gjort viktige erfaringer, og arbeidet med videre rekruttering og inkludering går som planlagt.

Denne multisenterstudien fikk i november 2018 tildelt 20 millioner kroner fra de regionale helseforetakene gjennom KlinBeForsk programmet. Forskningsprosjektet skal sammenligne tre forskjellige former for gruppebehandling for personer med langvarig smerte. Målet er å få kunnskap om hvilken av disse behandlingene som er mest effektive for økt funksjon og livskvalitet. For at studien skal bli stor nok, gjennomføres den ved de tverrfaglige smerteklinikkene på Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge. De tre første sentrene gjennomfører sine første puljer i 2020, mens Tromsø vil sette i gang med behandlingsgrupper i 2021.

I løpet av 2019 er det blitt utarbeidet manualer for de tre gruppebehandlingene, og terapeuter fra alle fire sentre har fått opplæring og veiledning innen den respektive behandlingsformen. Dette gjør at studien ikke bare vil resultere i økt kunnskap om tre mestringsbaserte gruppebehandlingsformer for langvarig smerte, men også i økt kompetanse blant tverrfaglige terapeutmiljø på de fire store smertesentrene i Norge.

Deltakere til studien rekrutteres gjennom den ordinære utredningen ved de enkelte smertepoliklinikkene, og de pasientene som vurderes som aktuelle får en egen konsultasjon rettet mot deltakelse i studien. Her får de også mer detaljert informasjon om spørreskjemapakker, utvelgelse gjennom «loddtrekning» (randomisering) og hva det generelt sett innebærer å delta i en slik gruppebehandling.

Etter randomisering får pasienten et brev i posten med informasjon om hvilken type behandling de er trukket ut til, og informasjon om datoer og lengde på gruppeforløpet.

Alle tre gruppebehandlingene har som mål å mestre livet på en bedre måte med bedre mental, sosial og fysisk funksjon og mindre smerte. De tre armene i studien vektlegger akseptering, oppmerksomhetstrening og læring i større eller mindre grad, og alle tre tilnærminger har vist seg effektive i mindre studier tidligere.

Spørsmålene pasientene får tilsendt omhandler smerte, utmattelse, søvnproblemer, fysisk funksjon, sosial funksjon, angst, depresjon, verstefallstenkning, hukommelsesproblemer, avspenningsevne og aksept. Denne spørrepakken blir sendt ut før, under og ved x måneder etter avsluttet forløp.

Koronakrisen og den påfølgende perioden med strenge restriksjoner på gruppesamlinger medførte et brått avbrudd i gruppeforløpet for de første pasientene, og dermed også i studien. Etter fem gruppesamlinger fikk de aktuelle pasientene noe oppfølging på telefon, eller mulighet til å delta i en avsluttende videobasert gruppesamling. Siden disse pasientene måtte trekkes ut av studien var det viktig å ivareta dem på best mulig måte , og vi ønsket også å ta med oss tilbakemeldinger som kan være nyttig for det videre studieforløpet.

Terapeutene tar med seg disse tilbakemeldingene og egne erfaringer videre, og er slik sett enda bedre rustet til å gi behandlingen som manualene gir føringer for.

Våren 2020 fortsetter rekrutteringen og inkludering av nye pasienter fram mot neste pulje som er planlagt for august.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page