top of page

Forskningsstudie på smerter hos pasienter med psykiske lidelser


Kliniske undersøkelser av langvarige smerter ved psykisk lidelse

Denne høsten starter prosjektet «Langvarige smerter ved psykiske lidelser». Prosjektet er et samarbeid mellom Tiller DPS og nasjonal kompetansetjeneste for smerte og sammensatte symptomlidelser (NKSL) ved St. Olavs hospital i Trondheim. Prosjektleder er Astrid Woodhouse.

Hensikten med prosjektet er å kartlegge langvarige smertetilstander ved samtidig psykisk lidelse. Smertetilstander klassifiseres etter diagnoser i ICD-10, og smerterelatert begrensing av fysisk funksjon som generell bevegelse, bevegelighet og avspenning kartlegges.

Prosjektet består av spørreskjema for selvrapportering og en fysisk undersøkelse utført av lege og fysioterapeut.

Deltakere (N=150) inkluderes fortløpende fra psykiatrisk poliklinikk. Inklusjonskriterier er psykisk lidelse og smerter som har vedvart i 6 måneder eller mer. Registerdata om arbeidsdeltagelse innhentes fra NAV.

Et sammendrag av undersøkelsen skrives i pasientjournal og sendes som orientering til deltakers fastlege.

Prosjektet kan bidra til å øke bevissthet og anerkjennelse av smerter ved psykiske helseplager og legge noen føringer både for utredning og utarbeidelse av behandlingstiltak i spesialist- og primærhelsetjenesten. På sikt vil det kunne bidra til forbedring av helsetilbudet for mennesker med psykiske helseplager og langvarige smerter.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page