top of page

Digitalt treffpunkt om mestringstilbud


I mars og juni 2021 tilbys to webinarer for å sette søkelyset på mestringsbaserte tilbud til personer med langvarig smerte og / eller langvarig utmattelse.


Smertesenteret ved St. Olavs Hospital og Friskliv og Mestring i Trondheim kommune tilbyr ulike mestringsgrupper for denne målgruppen. I denne sammenheng har de hver for seg mottatt henvendelser fra fagpersoner i andre kliniske miljøer som er opptatt av å tilegne seg kunnskap om dette feltet og utveksle erfaringer. Dette ga inspirasjon til å arrangere en åpen digital møteplass for å dele kunnskap om hva som finnes og stimulere til etablering av lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarig smerte og/eller utmattelse. I arbeidsgruppen som planlegger og gjennomfører webinarene sitter også en brukerrepresentant og en representant fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).


Som tidligere omtalt er Helsedirektoratet i gang med å utvikle pakkeforløp for personer med langvarig smerte og langvarig utmattelse av uklar årsak. Det er naturlig å se på mestringstilbud i kommunehelsetjenesten som et ledd å vurdere i slike forløp, i samarbeid med fastlege, pasient og spesialisthelsetjeneste.

For å kunne bidra til at slike tilbud kan gis i så mange kommuner som mulig er det viktig å kartlegge hva som allerede er utviklet, og hvilke behov som finnes. Et tett samarbeid mellom tverrfaglige smerte- og utmattelsesklinikker, primærhelsetjeneste og brukerorganisasjoner står helt sentralt i dette arbeidet, og målgruppene for disse digitale møtepunktene er derfor fagpersoner og brukerrepresentanter som er involvert i utvikling og drift av slike tilbud.

Det er foreløpig planlagt to webinarer, med mulighet for å utvide med flere samlinger dersom det er ønskelig.

- 24. mars, klokken 0830-1030.

- 9. juni, klokken 0830-1030.

Du kan lese mer om innholdet i webinarene og hvordan du kan delta på webinar om etablering av tilbud på mestring.no.
Siste innlegg
Arkiv
bottom of page