top of page

Nasjonalt pasientforløp for

Langvarige og Sammensatte smertetilstander

samhandlingskonsultasjon5.jpg

Hvorfor et Nasjonalt Pasientforløp for smertetilstander?

Hva er et Nasjonalt Pasientforløp? Helsedirektoratet beskriver det slik:

"Det er et normerende pasientforløp som beskriver organisering av utredning, behandling og oppfølging, kommunikasjon med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Et pakkeforløp skal bygge på nasjonale faglige retningslinjer der de finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus."

"Nasjonalt pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander" vil om kort tid bli publisert. I mellomtiden har forskningsmiljøet tilknyttet Tverrfaglig smertesenter ved St Olavs Hospital fått innovasjonsmidler for å utvikle, utprøve og evaluere forløpet i klinikken. 

Vår visjon er at

Pasienter med langvarige og sammensatte 
smertetilst
ander opplever å bli ivaretatt
av samordnede tjenester gjennom hele forløpet 

I det nye pasientforløpet er det samhandling på tvers av helsetjenestenivå, etater og profesjoner som er "hovedingrediens". Pasienten skal være en sentral aktør i en strukturert samhandling mellom pasient, smerteklinikk, fastlege og annet kommunalt helsepersonell samt NAV der det er aktuelt. 

Penn og mapper

Rapporter og artikler

Rapporter og lenker til vitenskapelige artikler fra innovasjonsprosjektet vil komme her.

bottom of page