top of page

SMERTESENTERNETTVERKET

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo Universitetssykehus, Haukeland sjukehus, St. Olavs hospital.

Norge_hvit.png

Tromsø/Smerteavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Smerteavdelingen består av en tverrfaglig smertepoliklinikk som utreder og behandler henviste pasienter, og et smerteteam som bistår med smertebehandling ved andre avdelinger. På egne nettsider beskriver Smerteavdelingen sine tjenester slik:
 

«Smerte oppleves forskjellig av ulike personer. Felles for alle er at våre tanker, følelser og atferd påvirkes når vi har vondt. Nyere forskning tyder på at langvarig smerte har sammenheng med endringer i nervesystemet og at medikamenter ofte i begrenset grad vil kunne påvirke disse endringene. Fokus er på tiltak som bedrer livsfunksjon. Det overordnede målet for all smertebehandling er å bidra til økt livskvalitet og høyere funksjonsnivå. Vi tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse som legger vekt på samspillet mellom medisinske, psykologiske og sosiale forhold.» 

I avdelingen arbeider psykologer, psykiatrisk sykepleier, smertesykepleier, leger, fysioterapeuter og sekretær. Utredningen starter med en grundig kartleggingssamtale hvor pasienten i de fleste tilfeller møter flere av disse fagpersonene i et tverrfaglig team. 

Smerteavdelingen behandler både langvarig smerte med uspesifikk årsak, der plagene har vart i flere måneder eller år, og relativt nylig oppstått smerte der det er en risiko for at plagene kan bli langvarige.
Behandling ved Smerteavdelingen kan foregå både individuelt og i gruppe, og ulike behandlingsmetoder tas i bruk. 

 

Smerteteamet, bestående av to overleger og en smertesykepleier, tilbyr tilsyn og konsultasjoner til inneliggende pasienter med kompliserte smertetilstander (langvarig og/ eller uforholdsmessig intens smerte, CRPS, nevropatisk smerte) ved sykehuset for øvrig. Smerteavdelingen fungerer også som regional kompetansetjeneste for smertebehandling i Nord-Norge. 

 

​Avdelingsleder: Tone Elise Westgaard           Avdelingsoverlege: Aslak Johansen

Besøksadresse: Hansine Hansens ved 67 (med buss) / Sykehusveien 38 (med bil), 9019 Tromsø

Åpningstid: Mandag - fredag 09:00 - 15:30
Telefon: 77 66 94 60

Se Smerteavdelingens nettsider for mer detaljert informasjon om henvisning og behandling.

Tromsø

OSLO/ Universitetssykehus, Avdeling for Smertebehandling

Avdeling for Smertebehandling utreder og yter smertebehandling til pasienter med akutte eller langvarige smertetilstander, etter henvisning fra fastleger eller spesialisthelsetjenesten. 

Smertepoliklinikken er lokalisert på Ullevål sykehus. Tilbudet ved smertepoliklinikken er tverrfaglig, og er rettet både mot lokalområdet (Oslo) og mot hele Helseregion Sør-Øst. 

I tillegg til tverrfaglig utredning benyttes en rekke behandlingsformer som inkluderer smerteskole, mestringsgrupper, medikamentbehandling, kognitiv behandling, fysioterapi, TENS, ryggmargstimulering, smertepumper med mer.
 
Avdelingen behandler også innlagte pasienter, både gjennom akuttbehandling etter ulykker og operasjoner, og behandling av mer sammensatte smertetilstander hos inneliggende pasienter.

Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS) er organisert under avdeling for smertebehandling og arrangerer jevnlig regionsamlinger for å bidra til å sikre kvaliteten på smertebehandling til pasienter i helseregion Sør-Øst. Kompetansetjenesten har som målsetting å bygge opp og spre kunnskap og kompetanse om smerte og smertebehandling til helsearbeidere, pasienter og pårørende. 

 

ReKS tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold også en tverrfaglig videreutdanning i Smertebehandling. 

Avdelingsleder: Audun Stubhaug

 

Telefon: 23 02 61 61 /  08:00 - 15:30 ​

Besøksadresse:

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 37 B

Nettsider avdeling for smertebehandling

Oslo

Seksjon for smertebehandling og palliasjon er en tverrfaglig klinikk som består av 3 team med hvert sitt fokusområde. Seksjonen yter polikliniske tjenester og har tilsyn med pasienter som er innlagt på Haukeland Universitetssykehus.

Smertepoliklinikken tilbyr et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut og psykolog vurdering og behandling for pasienter med langvarige smertetilstander etter henvisning fra fastlege. Vi tilbyr behandling i smertemestringsgruppe og tilbyr fastlegen anledning til å delta ved et spesialistmøte (Smertegruppemøte).

Akutt smerteteam gir tilsyn og råd til avdelingene for inneliggende pasienter med akutt smerte når behandlende lege på den aktuelle posten henviser til dette.

Palliativt team består av leger, spesialsykepleiere, fysioterapeut, sosionom, psykolog, prest og sekretær, og gir tilsyn og råd til avdelingene for pasienter som trenger symptomlindring og er i en palliativ fase.

Seksjonen tilbyr i tillegg undervisning både internt og eksternt i forhold til smerte og smertebehandling, og har en egen Smertekontaktordning som er åpen for alle avdelinger på Haukeland Universitetssjukehus. Inntil 2 sykepleiere fra hver avdeling kan meldes inn til ordningen og får tilbud om å delta på et heldagskurs med tema i forhold til smerte og smertebehandling hvert semester. I tillegg er smertekontaktene velkommen til å hospitere ved seksjonen.  Smertekontaktene skal være et bindeledd mellom avdelingen og Seksjon for smertebehandling og palliasjon, og skal kunne undervise sine kollegaer om grunnleggende smertebehandling.

Avdelingsleder: Seksjonssleiar Geir Andvik

​Besøksadresse: Haukelandsbakken 2, 5021 Bergen

 

Telefon: 55 97 40 11 /  08:00 - 15:30 måndag-fredag
 

E-post: smerteklinikken@helse-bergen.no

Nettsider seksjon for smertebehandling og palliasjon

BERGEN/Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland Universitetssjukehus

Bergen
Trondheim

Senter for smerte og sammensatte lidelser, også kalt Smertesenteret, huser Smertepoliklinikken, Smerteteamet og Nasjonalt

Kompetansesenter for Sammensatte Symptomlidelser (NKSL)

 

​Ved Smertepoliklinikken møter pasientene et tverrfaglig team med lege, fysioterapeut og psykolog. Utredningen innebærer en time til de forskjellige fagpersonene i utredningsteamet, og vil resultere i  et tilbud om oppfølging/ behandling ved smertepoliklinikken, en oppfølging hos en av våre samarbeidspartnere, eller det anbefales en videre oppfølging i førstelinjetjenesten. Ved smertepoliklinikken gis individuell behandling og oppfølging som kan gå over 6-12 måneder, og som ledd i behandlingen vil det være fokus på egenaktivitet, egentrening og egen mestring. 

Ved endt utredning vil teamet samles til en felles oppsummeringstime med pasienten tilstede. Her vil det bli gitt forslag til mulige behandlingstiltak, og fastlegen får en grundig oppsummering av hva teamet vurderer som den beste behandlingen i hvert tilfelle.
 

​Fra 2017 tilbyr vi også ACT-baserte (Acceptance & Commitment Therapy) mestringsgrupper for henviste pasienter som kvalifiserer til dette.


Smerteteamet er landets eldste og feriet 35-årsjubileum i 2015. Teamet som består av anestesilege og spesialsykepleiere har ansvar for daglige tilsyn til inneliggende pasienter med vanskelig håndterbare smerter ved de ulike avdelingene på sykehuset, etter henvisning fra ansvarlig postlege.

Ved Smertesenteret finner du også en egen CFS/ME poliklinikk som utreder pasienter tverrfaglig og gir en grundig oppsummering til fastlege, samt råd for videre oppfølging til pasienten. Det gis kun tilbud om utredning ved denne poliklinikken.

 

Avdelingsleder: Petter C. Borchgrevink

 

Besøksadresse: Kunnskapssenteret, 2.etg, Olav Kyrres gate 10, 7030 Trondheim


Telefon: 72 82 25 00  10:00 - 11:30, tilbakeringingstjeneste for øvrig

Nettsider

TRONDHEIM/St Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim

bottom of page