top of page

Helseministeren vil gi bedre helsetilbud til smertepasienter


Bilde av Bent Høie i VG 21.februar 2020

I februar 2020 uttalte helseminister Bent Høie seg til VG om planene for et bedre og mer tverrfaglig tilbud til nordmenn med langvarig smerte og utmattelse.

I artikkelen

innrømmer helseministeren at disse pasientene ikke blir godt nok ivaretatt i dag.

Artikkelen kan leses i sin helhet her: Bent Høie vil ta grep for kronisk syke

Helse- og omsorgsministeren har gitt helseregionene i oppdrag å videreutvikle tilbudene sine basert på disse erfaringene. Både pasienter med utmattelsessykdommer, pasienter med smertelidelser hvor legene ikke finner årsaken, og muskel- og skjelettpasienter skal nå få et bedre og mer tverrfaglig tilbud.

Behandlingstilbudet skal styrkes ved at pasienter i denne gruppen henvises til et tverrfaglig miljø som skal utrede og finne ut hva som er den beste behandlingen for den enkelte.

Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag å utvikle et pakkeforløp for disse pasientene.

Bilde av Petter Borchgrevink i VG 21.februar 2020

Petter Borchgrevink, overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU leder også Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) og har vært med å legge grunnlaget for det videre arbeidet. Han viser til at det er etablert nasjonale fagnettverk som omfatter alle de fire regionale helseforetakene og det er utviklet en mal for å vurdere, diagnostisere og behandle slike pasienter på.

Han legger vekt på at disse pasientene ikke lenger skal falle mellom alle stoler, og at det må gis bedre støtte til fastlegene.

Siste innlegg
Arkiv
bottom of page