top of page

SMERTEFAG FOR

ALMENNLEGER

  • Videreutdanning

  • Etterutdanning for almennleger - retningslinjer (LEIF)

  • Emnekurs:
    - retningslinjer for emnekurs: Kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som "omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde". Et klinisk emnekurs skal inneholde ett klinisk fagområde i minimum 15 timer. Se utfyllende bestemmelser her.
    tilgjengelige emnekurs

  • Legeforeningens kurs

  • E-læring (noe her?)

  • Hva finnes om langvarig smerte og smerte med ukjent årsak på nett for almennleger? 

SMERTEFAG I

UTDANNINGSFORLØP

NOSF Utdanningsutvalg har siden høsten 2013 jobbet med å etablere felles læringsmål i smerteutdanning for helseprofesjoner i Norge. Det er et ønske at smerteundervisningen skal være tverrprofesjonell med en felles del som har felles læringsmål og en profesjonsspesifikk del med egne læringsmål. Høsten 2015 ble utdanningsutvalget som er en tverrfaglig gruppe bestående av sykepleiere, fysioterapeuter, leger og psykologer enige om følgende felles læringsmål:  

Felles læringsutbytte

Læringsutbytte for fysioterapeuter i grunnutdanning

Læringsutbytte for bachelorutdanningen i sykepleie

Læringsutbytte for legeutdanningen

UTDANNING OG KURS

VIDEREUTDANNING SMERTE

Master i klinisk helsevitenskap

Studieretning Smerte og palliasjon, NTNU

Smerte og palliasjon er en av tre studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU. Studiet gir økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon. 

Tverrfaglig utdanning i smertebehandling

Høgskolen i Sørøst-Norge

Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Utdanningen er rettet mot leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og tannleger som jobber i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten eller privatpraksis.

KURS OG KONFERANSER

09 Nov 2016

TROMSØ

Regional Smertekonferanse - Smertebehandling - hva skal være målet?

Konferanse 10-11.november 2016, Smerteavdelingen Tromsø.
God smertebehandling forutsetter riktig diagnostikk og adekvate tiltak. Smerte er definert som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse. Opplevelsen påvirkes av fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle forhold. Hvordan kan helsepersonell møte denne opplevelsen? 

 

Målgruppe: Leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og sosionomer fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, NAV-ansatte og andre interesserte fagfolk.

01 Nov 2016

BERGEN

Kurs i smertebehandling for helsepersonell

Kurs i smertebehandling for helsepersonell ved Haukeland Universitetssykehus.

Dette kurset er rettet mot helsepersonell som arbeider direkte med smerte og gir oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

 

Påmelding innen 28.09.2016. Kurs B-30915. Kursavgift for 2 dager inkl. lunsj kr 3200,-

23 Oct 2016

OSLO

Kurs i smertemedisin for leger og medarbeidere

2-dagers kurs i smertemedisin 24. og 25.oktober 2016
Norsk forening for smertemedisin har laget et kurs som belyser viktige prinsipper i smerteforståelse og håndtering av non-maligne smertetilstander i allmennpraksis. Hele kurset er åpent for både leger og medarbeidere. Første dag av kurset er tilrettelagt spesielt med tanke på begge yrkesgrupper, og det er mulig å melde seg på bare dag 1. Dag 2 er i utgangspunktet rettet mot leger

Please reload

bottom of page