top of page

Førerkort og helsekrav

 

Mange har vært bekymret over Helsedirektoratets nye forskrift om helsekrav til førerkort, gjeldende fra 1. oktober 2016. Denne kunne tolkes slik at det blir forbudt å kjøre bil dersom man bruker et korttidsvirkende opioid fast, for eksempel Paralgin Forte.

 

Etter press fra bl.a Petter Borchgrevink ble det lagt inn en presisering i siste liten, som gjør det klart at Paralgin Forte og liknende medikament nå godkjennes i forhold til bilkjøring under gitte forutsetninger. 

 

Presiseringen finnes under fanen "praktisk" og lyder slik: 
«Behandlingen med opioider bør være instituert av relevant spesialist eller ved smerteklinikk. Behandlingsdosen skal være vurdert i forhold til trafikksikkerheten. Denne vurderingen skal journalføres.

Det er vanlig å regne at etter to uker på fast dose som ikke overstiger 300 mg orale morfinekvivalenter, er trafikksikkerheten ikke påvirket i uforsvarlig grad. Mest typisk er dette behandling over tid med kombinasjonspreparater med kodein og paracetamol. Ekvianalgetisk dose for tabletter er 100 mg kodein tilsvarer 15 mg morfin. Det er et krav at doseringen gir jevn virkning på døgnbasis.

Dersom opioid brukes bare som kveldsdose, vil det være krav om 8 timer etter inntatt dose før kjøring igjen kan finne sted.
Der en pasient er innstilt på en fast dose opioid, behandlende lege har vurdert at kravene om trafikksikkerhet er oppfylt etter § 35, og det er behov for enkeltdose av benzodiazepin, benzodiazepinlignende sovemiddel eller antihistamin som sovemiddel, skal maksimal dose av disse midlene ikke overstige 50 % av maksimaldose angitt i § 36. Slik enkeltdose skal inntas minst 8 timer før kjøring.»

bottom of page