top of page

Smerte-pakkeforløp imponerer statsministeren

Forfatter: Petter Borchgrevink, avdelingsoverlege ved avdeling for smerte og sammensatte lidelser.


Erna Solberg synes det er betryggende å høre at smerte-pasienter som har vært kasteballer i helsevesenet, nå får et strukturert pakkeforløp. At sykehusspesialister og fastleger kan ha felles konsultasjoner med pasienter ved hjelp av video, er et stort fremskritt for samhandling mellom primær- og sekundær-helsetjenesten.


Fredag 30.juli kom Statsministeren til St. Olavs og NTNU for å besøke Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL). Formålet var å bli orientert om «Pakkeforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander», som Helsedirektoratet nå utvikler, og kunnskapsgrunnlaget NKSL og NTNU har lagt for dette.

Pakkeforløpet planlegges for pasienter med alvorlige, langvarige smerter; både de uten kjent årsak og de som i utgangspunktet skyldes en kjent sykdom, men der vedlikeholdende faktorer som psykososiale problemer og opioid-avhengighet har forverret tilstanden. Det foreslås at de 15 tverrfaglige smerteklinikkene som bygges opp i Norge utreder pasientene med lege, fysioterapeut og psykolog. Deretter får pasientene i sammen med fastlegen og spesialistene, være med på en sammenfatning av utredningen og planleggingen av videre oppfølging og behandling. Dette gås gjennom på nytt med spesialist og fastlege et halvt år etterpå i en ny samhandlingskonsultasjon.

Under besøket fikk Erna Solberg først være med digitalt på en kortversjon av en slik «tverrfaglig samhandlingskonsultasjon», sammen med bl.a. stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl og fagdirektør på St. Olavs Runa Heimstad. På en stor videoskjerm fikk hun se en 23 år gammel kvinnelig pasient som satt på Kalvskinnet legesenter sammen med sin fastlege Harald Sundby.

På videomøterommet satt det tverrfaglige teamet som i tidligere konsultasjoner i sommer hadde undersøkt henne: først lege, så fysioterapeut og psykolog. De oppsummerte først, sammen med fastlegen, den tverrfaglige utredningen. Deretter ble det drøfting med pasienten om den videre oppfølgingen som bl.a. innebar innsats sammen med NAV for å komme tilbake i jobb, opphold på en rehabiliteringsinstitusjon og oppfølging i samarbeid mellom fastlege og fysioterapeut. Det ble til slutt avtalt ny samhandlingskonsultasjon etter et halvt år med pasient, fastlege og spesialist fra smertesenteret på video.

Statsministeren bemerket den svært gode tekniske kvaliteten på den tverrfaglige samhandlings-konsultasjonen. Hun hadde flere interessante kommentarer og spørsmål, bl.a. om langvarig smerte som samfunnsproblem, prognosen for bedring og andelen som har langvarige smerter av ukjent årsak.

Undertegnede kunne da fortelle fra NKSLs egne HUNT-prosjekt at 28,5 % har langvarige smerter, at to tredjedeler er kvinner og at ca. 18 % har langvarige smerter av ukjent årsak. Manuell fysioterapeut Astrid Woodhouse supplerte med at fibromyalgi er en tilstand som man slett ikke behøver å ha hele livet. De fleste som har hatt langvarige smerter i noen år, må regne med å ha det lenge, men vår forskning har vist at de ikke forverres over tid. Erna Solberg understreket at myndighetene ser på langvarig smerte som et kvinnehelseproblem og at det er viktig at det settes inn tiltak slik at de aller fleste tross smerter greier å delta i arbeidslivet. Overlege i NAV, Karen Hara, som også er tilknyttet NKSL og NTNU, kunne fortelle at NAV Trøndelag arbeider spesielt med dette i samarbeid med St. Olavs hospital og NTNU.

Solberg spurte videre om tiltak for at fastlegene kan bidra mer, og Harald Sundby fortalte at allmennleger i Trondheim arbeider sammen med NKSL for dette og at ledelsen i Norsk forening for allmennmedisin er begeistret for både det omtalte pakkeforløpet og konseptet med samhandlings-konsultasjoner.

Statsministeren uttalte til slutt at det var bra at pakkeforløpet kunne forbedre kvaliteten på oppfølgingen i hele landet, og leder for det nyetablerte nasjonale kvalitetsregisteret NOKSmerte Mona Stedenfeldt, fortalte da at målet er at alle de 15 tverrfaglige smerteklinikkene skal bruke dette kvalitetsregisteret for å monitorere pakkeforløpet.

Comentarios


Siste innlegg
Arkiv
bottom of page