HVA ER SMERTE?

Smerte blir definert som ”en sensorisk og følelsesmessig opplevelse knyttet til truende eller eksisterende vevsskade eller opplevd som dette”.

Det er IASP (International Assiciation for the Study og Pain) som har laget denne definisjonen. Sensorisk vil si sansemessig og at opplevelsen er resultat av at impulser fra sanseceller blir overført til hjernen . Hvis smerte kun hadde vært en sensorisk opplevelse, ville et bestemt smertestimulus gitt tilnærmet samme opplevelse hos ellers like personer. Den følelsesmessige delen av opplevelsen skaper stor variasjon i både intensitet og karakter. Både situasjonen vi befinner oss i og vår livserfaring er med og påvirker vår opplevelse, og da særlig vår erfaring med smerte tidligere i livet; helt fra vi ble født. 

 

Selv om vi ikke vil ha smerter og forbinder mye negativt med det, er smerter egentlig positivt og livsnødvendig for oss. Det er en del av kroppens “alarmsystem” som sikrer at vi reagerer når vi skader oss, blir syke, bruker kroppen på en uheldig måte eller lever under konstant press for lenge. Dette er nyttig for å forhindre større skade, forverret sykdom og dårligere helse. Smerte og andre symptomer skal hjelpe oss til å ta vare på oss sjøl og egen helse.  

 

Når vi reagerer på smerte er det ved å stoppe opp, eliminere åpenbar årsak eller å finne årsak eller forklaring. Dette er både naturlig og logisk. Helsevesenet har da også sett det som en viktig oppgave å finne årsak til smerter slik at riktig behandling kan iverksettes. Som regel vil riktig behandling virke og vi blir bra igjen. Dette er det vanlige ved akutte smerter. Men så skjer det av og til at smertene består til tross for behandlingsforsøk eller kommer tilbake etter avsluttet behandling. Har det gått 3-6 måneder har det utviklet seg til langvarig smerte. Av og til kan en langvarig smerte ha en kjent årsak, men svært ofte er det umulig å fastslå årsaken. Allikevel har vi lett for å tenke at det fortsatt er viktig å lete etter årsaken og finne forklaringer.  

 

SMERTER HOS BARN

 
 

SMERTER HOS ELDRE

 

SMERTER HOS DEMENTE

SMERTER HOS DEMENTE

HVA ER TOLERANSE?

 

AKUTT VS LANGVARIG SMERTE

Smerte er kroppens varselsystem - hjernen tolker smertesignalene som en alarm som går av for å varsle om at noe er galt. Smerten er i dette tilfellet nyttig og en medspiller som kan forhindre større skade. I akutte tilfeller er skaden vanligvis leget i løpet av ca 3 måneder, og smerten vil gradvis gi seg. Noen ganger fungerer ikke dette systemet slik det skal og hjernen kan feiltolke signaler fra normale sanseopplevelser, eller fortsette å sende ut alarmsignaler selv om skaden ikke er der lenger. Det er da vi snakker om langvarig (tidligere ofte kalt kronisk) smerte.

Det er mange ulike faktorer som kan bidra til at smerten ikke avtar og blir langvarig. Det er derfor viktig å se på indre og ytre faktorer som kan skape stress og bidra til økt og varig smerteopplevelse. I en tverrfaglig tilnærming vil man derfor kartlegge ulike deler av livet som påvirker din smerteopplevelse og din funksjon, slik som:

utfordringer i arbeidssituasjon, familierelasjoner, økonomisk situasjon

  • sosiale faktorer

  • belastninger i livet som gir bekymringer, stress og grubling

  • aktivitetsnivå og aktivitetsregulering / døgnrytme

  • vanskelige tanker og følelser - stress, uro, bekymring, nedstemthet, frykt