HELSEPERSONELL

SISTE NYTT

HENVISNING

Fastleger kan henvise pasienter med kompleks eller langvarig smerte til vurdering ved en tverrfaglig smerteklinikk. Det er viktig at henvisningen gir grundig og spesifikk informasjon om behandlingshistorikk og bakgrunn for ønske om tverrfaglig utredning. Se tips her

VIKTIGE VEILEDERE

Her finner du nasjonale retningslinjer og veiledere for behandling relatert til smerte og utmattelse.

SMERTEENHETER

Helsedirektoratets veileder anbefaler tverrfaglige smerteklinikker i alle sykehus-helseforetak og at man innen disse foretakene samler seg om én stor i stedet for flere små. Det anbefales også at det blir fire tverrfaglige smertesentre lokalisert til de fire universitetssykehusene som tar hvert sitt overordnede regionale ansvar.


På bakgrunn av dette deler vi da aktuelle smerteenheter i Norge inn i Tverrfaglige smertesentre og andre aktuelle smerteenheter.

 

​Ved tverrfaglige smertepoliklinikker gjøres utredning i tverrfaglige team som består av blant andre lege, fysioterapeut og psykolog. En slik tilnærming innebærer at flere forhold kommer i fokus og blir drøftet. Ved endt utredning samles teamet til en fellestime med pasienten tilstede, hvor mulige behandlingsforslag blir lagt frem. Behandling kan foregå ved smerteklinikken, eller i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Dette varierer ut i fra den enkeltes behov og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen.

 

  • Veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

TVERRFAGLIGE SMERTESENTRE

Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Bergen

Haukeland Universitetssjukehus

Telefon: 55 97 40 10
Nettsider

Smerteavdelingen, Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge
Telefon: 77 66 94 60

Nettsider
 

Avdeling for smertebehandling, Oslo

Oslo Universitetssykehus
Telefon: 23 02 61 61

Nettsider

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, Trondheim
St Olavs Hospital
Telefon: 72 82 25 00

Nettsider

ANDRE SMERTEENHETER

Ut over de fire universitetssykehusene finnes det andre aktuelle smerteenheter i de ulike helseforetakene som også tilbyr tverrfaglig vurdering og behandling:​

Oversikt smerteenheter i helseforetakene

Smerte er reellt, ikke noe man innbiller seg

SMERTE OG MENTAL HELSE

Smerte er et biopsykososialt fenomen. Det vil si at mange forhold påvirker smerten. Biologiske, psykologiske og sosiale forhold er i et konstant og gjensidig samspill og utgjør til sammen en persons smerteopplevelse.

 

Smerte fungerer ved akuttsmerte som et varselsignal på at noe er galt, ved langvarig smerte er det ikke lengre slik, nervesystemet reagerer uhensiktsmessig ved å sende smertesignaler når det ikke lengre foreligger skade. Derfor må langvarig smerte på best mulig måte håndteres av den enkelte, hensiktsmessig mestring står sentralt for å få best mulig funksjon og livskvalitet.

Smerte vil oftest i en eller annen grad innvirke på et menneskers funksjon og livskvalitet. Fungering i dagliglivet vil kunne endres, jobb og sosial omgang vil kunne bli mer krevende. Psykologiske belastninger og sosialt stress kan sensitivisere smerteformidlende systemer og gi økt eller forsterket smerteaktivitet. Situasjoner med vedvarende belastninger og stress kan via aktivering av det sympatiske nervesystemet sensitivisere sensorene, slik at de lettere fanger opp signaler i kroppen.
 

Vedvarende psykisk stress med liten opplevd kontroll i situasjonen kan gi angstsymptomer; noe som også senker smerteterskelen. Andre psykiske lidelser som depresjon kan også oppstå. Det er derfor svært viktig å ivareta mental helse hos mennesker med smerteproblematikk. Selv om smerten vedvarer kan smertehåndtering ha avgjørende betydning for fungering i livet.

Hvorfor psykolog i tverrfaglig smerteklinikk?

Med Heidi Trydal

SMERTE OG FYSISK AKTIVITET

Et viktig aspekt i møte mellom helsepersonell og pasienter med langvarig smerte er å avklare hvordan personen forholder seg til bevegelse og fysisk aktivitet i hverdagen, og å utforske hva slags aktivitetsnivå og hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte. 


I denne artikkelen kan du lese mer om betydningen av fysisk aktivitet ved langvarige smertetilstander.

AKTUELLE FOREDRAG

BASAL SMERTEFORSKNING

Kommer